Komu je program namenjen?

Program Postanite nadzornik je zasnovan za širok spekter udeležencev, ki imajo interes v področju korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Namenjen je ne le kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov in neizvršnim članom upravnih odborov, temveč tudi tistim, ki že opravljajo funkcijo nadzornika in si želijo posodobiti ter dopolniti svoja znanja na specifičnih področjih. Program je primeren za vse posameznike, ki želijo pridobiti Potrdilo za nadzornike, kot tudi za predsednike in člane uprav in upravnih odborov, sekretarje nadzornih svetov in upravnih odborov.

Izobraževanje je koristno in primerno tudi za člane različnih komisij nadzornih svetov, sekretarje in predstavnike strokovnih služb v družbah, revizorje, pravnike in uradnike v javnem sektorju. Program je zasnovan tako, da ponuja vpogled v specifike upravljanja družb z vidika delovanja ali sodelovanja z organom nadzora, kar je koristno znanje za vse, ki so na kakršen koli način povezani z nadzorom in upravljanjem družb, a v širšem kontekstu tudi vseh ostalih organizacijskih oblik in združenj.

Udeležba na programu je obvezna za vse člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki so imenovani s strani Vlade RS, kar vključuje člane, ki jih imenuje Slovenski državni holding (SDH, d.d.). Ta zahteva zagotavlja, da so vsi ključni akterji v procesu upravljanja in nadzora podjetij ustrezno usposobljeni in informirani o najnovejših praksah in standardih na tem področju.

Ali je izobraževanje za nadzornike obvezno?

Izobraževanje Postani nadzornik, ki ga izvaja Planet GV, je namenjeno vsem, ki si želijo opravljati funkcijo člana nadzornega sveta ali upravnega odbora v družbah s kapitalsko naložbo države. To izobraževanje ni zgolj priporočljivo, ampak je obvezno za vse, ki kandidirajo ali so že imenovani na te položaje. S tem se zagotavlja, da so vsi člani nadzornih svetov in upravnih odborov ustrezno usposobljeni in informirani o svojih odgovornostih ter o najboljših praksah korporativnega upravljanja.

V skladu s kvalifikacijo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, program izobraževanja nudi Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb. To potrdilo ni le dokaz o udeležbi na programu, ampak je tudi dokazilo, da je posameznik pridobil potrebna znanja in kompetence za učinkovito opravljanje vloge nadzornika.

Tako se s programom Postani nadzornik zagotavlja, da so člani nadzornih svetov in upravnih odborov ustrezno pripravljeni na izzive, ki jih prinaša to odgovorno delo. Poleg tega program pomaga kandidatom in članom teh organov razviti razumevanje za ključna področja, kot so finančno poročanje, upravljanje tveganj, korporativna etika in integriteta, kar je še posebej pomembno v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

Za tiste, ki že opravljajo funkcijo nadzornika katere koli pravno organizacijske oblike, je to izobraževanje priložnost za osvežitev in nadgradnjo znanja.

Kakšni so predpogoji za udeležbo na izobraževanju?

Program izobraževanja Postanite nadzornik je zasnovan tako, da je dostopen in primeren za širok spekter udeležencev, ne glede na njihovo predhodno znanje ali izkušnje. To pomeni, da za udeležbo na tem izobraževanju ne obstajajo posebni predpogoji ali zahtevana predhodna znanja. To omogoča širokemu krogu zainteresiranih oseb – od tistih, ki šele vstopajo v svet korporativnega upravljanja, do izkušenih profesionalcev, ki želijo osvežiti ali dopolniti svoje znanje – da se lahko vključijo in izkoristijo priložnost za učenje. Izobraževanje je tako primerno za:

 1. Kandidate, ki se prvič soočajo z možnostjo delovanja v nadzornih svetih ali upravnih odborih in si želijo pridobiti temeljna znanja o njihovem delovanju in odgovornostih.
 2. Izkušene nadzornike in člane upravnih odborov, ki želijo posodobiti svoje znanje in se seznaniti z najnovejšimi trendi in praksami v korporativnem upravljanju.
 3. Poslovne vodje in menedžerje, ki želijo razumeti delovanje nadzornih svetov in upravnih odborov, kar jim lahko pomaga pri učinkovitejšem sodelovanju z njimi.
 4. Sekretarje nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge strokovne sodelavce v družbah, ki si želijo poglobljenega vpogleda v delovanje teh organov.
 5. Revizorje, pravnike in svetovalce, ki delujejo na področju korporativnega upravljanja in želijo razširiti svoje znanje o delovanju in nadzoru poslovnih subjektov.

Skratka, program je odprt za vse, ki jih zanima področje korporativnega upravljanja, ne glede na to, ali so na začetku svoje kariere ali že imajo bogate izkušnje. Glavni cilj programa je zagotoviti kakovostno in celovito izobraževanje, ki bo udeležencem omogočilo pridobiti znanja in veščine, potrebne za uspešno in odgovorno delovanje v nadzornih svetih in upravnih odborih.

Kakšni so pogoji za pridobitev »Potrdila za nadzornike«?

Za pridobitev "Potrdila za nadzornike", ki je priznana kvalifikacija za člane nadzornih svetov in upravnih odborov, je potrebno izpolnjevanje določenih pogojev, ki zagotavljajo, da so udeleženci programa ustrezno usposobljeni in pripravljeni na opravljanje te pomembne funkcije. Pogoj za pridobitev tega potrdila je temeljit in celovit pristop k izobraževanju, ki vključuje:

 1. Prisotnost na vseh tematskih modulih: To pomeni, da morajo udeleženci biti prisotni na vsakem od modulov izobraževalnega programa, ki skupaj pokrivajo različna področja, relevantna za delo nadzornikov. To omogoča zagotovitev, da so udeleženci izobraževanja seznanjeni z vsemi ključnimi aspekti in izzivi, s katerimi se bodo morda soočali v svoji vlogi.
 2. Možnost nadomestitve izostanka: Če udeleženec iz upravičenih razlogov ne more biti prisoten na katerem od modulov, program omogoča, da lahko izostanek nadomesti v naslednjem razpisanem terminu. To zagotavlja fleksibilnost in prilagodljivost, hkrati pa ohranja stroge standarde, potrebne za pridobitev potrdila.
 3. Angažiranost in aktivno sodelovanje: Poleg same prisotnosti se od udeležencev pričakuje tudi aktivno sodelovanje v diskusijah, delavnicah in drugih interaktivnih elementih programa. To pripomore k boljšemu razumevanju snovi in omogoča praktično uporabo pridobljenega znanja.
 4. Razumevanje in obvladovanje snovi: Čeprav izpit za pridobitev potrdila ni potreben, se od udeležencev pričakuje, da bodo skozi udeležbo in interakcijo na predavanjih razvili temeljito razumevanje ključnih tem in izzivov, povezanih z vodenjem nadzornih svetov in upravnih odborov.
 5. Upoštevanje etičnih in profesionalnih standardov: Program poudarja pomen etike in profesionalnih standardov v vlogi nadzornika. Udeleženci morajo razviti razumevanje teh standardov in se zavezati k njihovemu upoštevanju v praksi.

S temi pogoji program Postanite nadzornik zagotavlja, da so vsi, ki prejmejo Potrdilo za nadzornike, ustrezno usposobljeni in pripravljeni za učinkovito, odgovorno in etično opravljanje svoje vloge v nadzornih svetih in upravnih odborih.

Ali je za prejem »Potrdila za nadzornike« potreben izpit?

Za pridobitev Potrdila za nadzornike, ki je obvezen dokument pri potrjevanju kvalifikacij za vlogo člana nadzornega sveta ali upravnega odbora, ni potrebno opravljati izpita. Naš pristop k programu usposabljanja je zasnovan tako, da poudarja pomen celovite udeležbe in angažiranosti na izobraževalnem programu, in ne vključuje obveznega preverjanja znanja s formalnim izpitom. Ključni elementi našega pristopa k usposabljanju so:

 1. Poudarek na prisotnosti in udeležbi: Udeleženci morajo biti prisotni na vseh predavanjih in delavnicah, ki so del izobraževalnega programa. Ta pristop zagotavlja, da udeleženci dobijo celovit vpogled v različna področja, ki so ključna za uspešno delovanje nadzornika.
 2. Aktivno sodelovanje: Čeprav izpit ni zahtevan, se od udeležencev pričakuje, da bodo aktivno sodelovali v razpravah in interaktivnih aktivnostih, ki so del programa. To omogoča boljše razumevanje in poglobljeno učenje.
 3. Praktični pristop: Program se osredotoča na praktične primere in študije primerov, ki udeležencem omogočajo razumevanje realnih situacij, s katerimi se lahko soočajo v vlogi nadzornika.
 4. Poudarek na neprekinjenem izobraževanju: Program spodbuja kulturo stalnega učenja in profesionalnega razvoja, ki sta ključna za učinkovito opravljanje nadzornih funkcij v dinamičnem poslovnem okolju.
 5. Potrdilo kot dokazilo o usposobljenosti: "Potrdilo za nadzornike" služi kot uradno dokazilo o udeležbi na programu in je priznano kot merilo kvalifikacije za opravljanje nadzorniških funkcij.

S tem pristopom program "Postani nadzornik" zagotavlja, da so vsi, ki prejmejo potrdilo, prejeli temeljito usposabljanje in so pripravljeni na izzive, povezane z delom v nadzornih svetih in upravnih odborih. Namen programa je zagotoviti, da so nadzorniki opremljeni z najnovejšimi znanji in veščinami, potrebnimi za učinkovito in odgovorno opravljanje svojih nalog.

Kaj je naslednji korak po tem, ko prejmem »Potrdilo za nadzornike«?

Po prejemu Potrdila za nadzornike sledijo naslednji koraki:

 1. Vpis v javni register imetnikov Potrdila: Ko prejmete potrdilo, ste avtomatično vpisani v Javni Planet GV register imetnikov Potrdila za nadzornike. Ta register je javno dostopen in omogoča vsem zainteresiranim stranem, da preverijo vašo kvalifikacijo in usposobljenost za vlogo nadzornika.
 2. Možnost vpisa v evidenco kandidatov za nadzornike pri SDH: Kot prejemnik potrdila imate možnost, da se vpišete v evidenco potencialnih kandidatov za člane nadzornih svetov pri Slovenskem državnem holdingu (SDH). To vam omogoča, da se potencialno uvrstite na seznam kandidatov za nadzorniške pozicije v družbah, ki jih upravlja SDH.
 3. Dostop do nadzorniških funkcij: Potrdilo povečuje vaše možnosti za imenovanje v nadzorni svet družb, zlasti v tistih, ki imajo državni kapital. To vam omogoča, da svoje novo pridobljeno znanje in veščine uporabite v praksi.
 4. Nadaljnje profesionalno razvoj in mreženje: Kot prejemnik potrdila ste del skupnosti strokovnjakov, ki so se zavezali k profesionalnemu razvoju. To prinaša priložnosti za mreženje, deljenje izkušenj in znanj z drugimi strokovnjaki s področja korporativnega upravljanja.
 5. Stalno izobraževanje in posodabljanje znanj: V svetu, ki se nenehno spreminja, je ključnega pomena, da nadzorniki ohranjajo in nadgrajujejo svoje znanje. To pomeni redno udeležbo na dodatnih izobraževanjih, seminarjih in delavnicah, ki so relevantni za vlogo nadzornika.
 6. Aktivna vloga v korporativnem upravljanju: Z Potrdilom za nadzornike ste dobro opremljeni za igranje aktivne in učinkovite vloge v korporativnem upravljanju družb, bodisi kot nadzornik ali kot neizvršni član upravnega odbora.

Kot imetnik Potrdila za nadzornike ste torej na dobri poti k učinkovitemu in odgovornemu delovanju v nadzornih organih, hkrati pa ste deležni številnih priložnosti za nadaljnji profesionalni razvoj in prispevanje k uspešnosti upravljanja družb.

Ali mi potrdilo za nadzornika zagotavlja članstvo v nadzornih svetih?

Potrdilo za nadzornike potrjuje, da ste usposobljeni za opravljanje vloge nadzornika, vendar samo po sebi ne zagotavlja članstva v nadzornih svetih. Za družbe s kapitalsko naložbo države je potrdilo obvezen pogoj za kandidaturo, medtem ko ga druge družbe pogosto vidijo kot zaželen kriterij pri izbiri kandidatov. Tako potrdilo služi kot dokazilo o vaši udeležbi in usposobljenosti pridobljeni na izobraževanju za nadzornike.

Izobraževanje za nadzornike ponuja več organizacij. Zakaj se udeležiti izobraževanja pri nas?

Izobraževanja za nadzornike ponuja več organizacij, a udeležba na programu pri Planet GV prinaša več ključnih prednosti:

 1. Dolgoletna tradicija in strokovnost: Planet GV se ponaša z najdaljšo tradicijo izvajanja programa "Postanite nadzornik" s kvalifikacijo pristojnega Ministrstva za gospodarstvo, kar zagotavlja visoko stopnjo strokovnosti in prilagajanja vsebin sodobnim trendom v korporativnem upravljanju.
 2. Priznani in izkušeni predavatelji: Program vodi ekipa priznanih, uglednih in izkušenih strokovnjakov iz prakse, ki svoje bogate izkušnje uspešno prenašajo na udeležence.
 3. Interaktivnost in izmenjava izkušenj: Program spodbuja interaktivno izmenjavo mnenj in izkušenj, kar obogati učenje in omogoča praktičen vpogled v raznolike situacije, s katerimi se srečujejo nadzorniki.
 4. Stalen nadzor nad kakovostjo: Stalen nadzor in posodabljanje vsebin zagotavljata, da so programi vedno v skladu z najnovejšimi smernicami in zahtevami korporativnega upravljanja.
 5. Obsežno in ekskluzivno gradivo: Udeleženci prejmejo obsežno gradivo, vključno s priporočili, smernicami in pravnimi viri, ki je ključno za uspešno delovanje v nadzornih svetih in je dostopno le udeležencem programa.
 6. Vpis v javni register imetnikov 'Potrdila za nadzornike': Udeleženci so vpisani v javno dostopen register, kar povečuje njihovo verodostojnost in prepoznavnost kot kvalificiranih kandidatov za vloge v nadzornih svetih.

Te prednosti naredijo izobraževanje pri Planet GV edinstveno in dragoceno izkušnjo za vsakogar, ki želi postati kompetenten in uspešen član nadzornega sveta.

Kako pridem do funkcije v nadzornem svetu?

Postopek izbora kandidatov za članstvo v nadzornih svetih vključuje več korakov. Najprej je potrebno, da vas predlagajo bodisi nadzorni svet bodisi delničarji družbe. Nato se kandidati predstavijo in so izbrani na skupščini delničarjev, ki zastopajo interese delničarjev. Za izbiro v nadzorni svet ni dovolj le izpolnjevanje zakonskih pogojev. Priporočljivo je, da kandidati sledijo tudi priporočilom dobre prakse in izpolnjujejo določene dodatne pogoje, kot so strokovna usposobljenost, izkušnje in osebne kompetence, ki so pomembne za učinkovito delovanje v nadzornem svetu. Vsekakor je imeti 'Potrdilo za nadzornike' pomembna prednost, saj to dokazuje vašo usposobljenost in pripravljenost za prevzem takšne odgovorne vloge."

Kakšni so pogoji in merila za akreditacijo in nominacijo v družbah s kapitalsko naložbo države iz strani Vlade RS?

Pogoji in merila za akreditacijo in nominacijo kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države so:

 • Splošni zakonski pogoji: Postopek akreditacije ugotavlja, ali kandidati izpolnjujejo splošne zakonske pogoje za članstvo v organih nadzora ter pogoje za akreditacijo, kot so določeni v Politiki upravljanja SDH in Pravilniku o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države​​.
 • Izpolnjevanje pogojev po relevantnih zakonih: Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), Politiki upravljanja SDH in Pravilniku o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države. Uspešna akreditacija je predpogoj za uvrstitev v nominacijski postopek​​.
 • Strokovne kompetence: SDH išče strokovnjake z naslednjimi kompetencami:
  • Poslovodenje (menedžment)
  • Korporativno upravljanje
  • Finance (vključuje korporativne finance, računovodstvo, kontroling, davke, revizijo in upravljanje s tveganji)
  • Pravo (gospodarsko pravo in druga pravna področja, relevantna za delovanje podjetij)
  • Informacijske tehnologije, telekomunikacije in digitalno poslovanje (ITK)
  • Trajnostno poslovanje
  • Upravljanje s človeškimi viri
  • Operativne poslovne funkcije v nefinančnih in finančnih dejavnostih
  • Poslovna ekonomija (mikroekonomija, makroekonomija, poslovodenje, organizacija podjetništva in sorodna področja)
  • Specifične strokovne kompetence, povezane z delovanjem posameznih panog ali podjetij (npr. energetika, turizem, logistika)​​

Kakšna so merila za akreditacijo?

Merila za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora in smiselno tudi za organe vodenja družb s kapitalsko naložbo države obsegajo tako zakonske kot dodatne pogoje.

Zakonski pogoji vključujejo:

 • V zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v določenih kategorijah (255. člen ZGD-1).
 • V času kandidature nima prepovedi opravljanja poklica kot posledico izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1).
 • Ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe nad katerim je bil začet stečajni postopek pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom, ali sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1).
 • Ni že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah (273. člen ZGD-1).
 • Ni mu odvzeta ali omejena poslovna sposobnost (255. člen ZGD-1).
 • Ne opravlja niti ni v zadnjih šestih mesecih opravljal funkcije poklicnega funkcionarja (21. člen ZSDH-1).
 • Nima niti v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki (21. člen ZSDH-1).
 • Ni že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, ali član organa vodenja v odvisni družbi takšne družbe (21. člen ZSDH-1).
 • Z ustreznim potrdilom izkazuje pridobitev znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov (21. člen ZSDH-1) - Z udeležbo na našem usposabljanju boste pridobili ustrezno potrdilo.
 • Kandidatu ni bila izdana pravnomočna odločba Komisije za preprečevanje korupcije s katero je bila ugotovljena kršitev integritete (21. člen ZSDH-1)​​.

Dodatni pogoji obsegajo:

 • Dodatni pogoj formalne izobrazbe.
 • Dodatni pogoj izkušenj korporativnega upravljanja.
 • Dodatni pogoj strokovnih kompetenc.
 • Dodatni pogoj osebne integritete.

Pri presoji pogoja formalne izobrazbe in izkušenj korporativnega upravljanja se upošteva velikost gospodarskih družb v skladu z določili ZGD-1. Kadrovska komisija presoja izpolnjevanje vseh dodatnih pogojev vsebinsko​​.

Kako se odloča kadrovska komisija SDH?

Kadrovska komisija Slovenskega državnega holdinga (SDH) deluje kot posvetovalno telo uprave SDH in izvaja postopke pridobivanja, vrednotenja, akreditacije in nominacije kandidatov za člane organov nadzora družb. Njeno delo se izvaja v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in Politiko upravljanja Slovenskega državnega holdinga, kot tudi s Poslovnikom o delu kadrovske komisije​​.

Kandidacijski postopek, ki ga izvaja kadrovska komisija, obsega tri glavne korake:

 1. Naborni postopek: Temelji na predpisanih nabornih poteh in enotni prijavi. Uprava SDH lahko povabi potencialne kandidate v akreditacijski postopek na več načinov, vključno s splošnim povabilom, javnimi razpisi, osebnimi povabili in podobno. Prijava potencialnega kandidata je možna le v elektronski obliki preko Portala Kadrovske komisije SDH.
 2. Akreditacijski postopek: Namenjen je ugotavljanju, ali kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje za člane organov nadzora in vodenja družb ter dodatne pogoje za akreditacijo. Kadrovska komisija akreditira posameznika, če ta dokaže izpolnjevanje zakonskih pogojev in meril. Akreditacija je veljavna tri leta, nato jo mora kandidat obnoviti.
 3. Nominacijski postopek: Namenjen je iskanju primernih kandidatov za opravljanje funkcije člana organa nadzora konkretne družbe, upoštevajoč posebne lastnosti in potrebe družbe. Kandidati, ki so ocenjeni kot primerni, ustrezajo iskanemu ciljnemu profilu in izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila​​.

Cilji kandidacijskega postopka vključujejo zagotavljanje skladnosti kandidatov s predpisanimi pogoji in merili, izboljšanje upravljanja in poslovanja družb, zagotavljanje preglednega in objektivnega kandidacijskega postopka ter izboljšanje učinkovitosti organov nadzora. Pri tem je poudarek na oblikovanju in izvajanju sistemskih rešitev korporativnega upravljanja po načelih OECD​​.

Kaj je evidenca akreditiranih kandidatov za člane organov nadzora družb v upravljanju SDH?

Evidenca akreditiranih kandidatov za člane organov nadzora družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga (SDH) je seznam potencialnih kandidatov, ki so bili akreditirani in se tako štejejo za primernega za nominacijo za članstvo v organih nadzora teh družb. Ta evidenca je pomemben del postopka izbire in imenovanja nadzornikov in služi kot osnova za izbor primernih kandidatov, ki ustrezajo potrebam in zahtevam posameznih družb v upravljanju SDH​​.

Kako se vpišem v Evidenco akreditiranih kandidatov za člane organov nadzora družb v upravljanju SDH?

Če se želite vpisati v Evidenco akreditiranih kandidatov za člane organov nadzora družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga (SDH), morate slediti naslednjim korakom:

 • Prijavite se na veljavni javni poziv Slovenskega državnega holdinga d. d..
 • Pripravite vlogo za akreditacijo z vsemi zahtevanimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev.
 • Oddajte vlogo elektronsko preko Portala kadrovske komisije SDH​​.

Z uspešno oddajo vloge in izpolnjevanjem vseh zahtevanih pogojev boste postali del evidence potencialnih kandidatov za članstvo v organih nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države.

Navodila za uporabo Portala kadrovske komisije SDH.

Katera so vsa zahtevana dokazila v vlogi za akreditacijo?

Pri prijavi za akreditacijo morate predložiti naslednja dokazila, izjave oziroma dokumente:

Zakonski pogoji:

 • Dokazilo, da v zadnjih petih letih niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine, ali da je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti.
 • Dokazilo, da v času kandidature nimate prepovedi opravljanja poklica kot posledico izrečenega varnostnega ukrepa.
 • Dokazilo, da niste bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom, ali da sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti.
 • Dokazilo, da niste že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah.
 • Dokazilo, da vam ni odvzeta ali omejena poslovna sposobnost na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
 • Dokazilo, da ne opravljate niti niste v zadnjih šestih mesecih opravljali funkcije poklicnega funkcionarja ali imeli funkcije v politični stranki.
 • Dokazilo, da niste že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, ali član organa vodenja v odvisni družbi takšne družbe.
 • Potrdilo o pridobitvi znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov.
 • Dokazilo, da vam ni bila izdana pravnomočna odločba Komisije za preprečevanje korupcije s katero je bila ugotovljena kršitev integritete​​.

Dodatni pogoji:

 • Potrdila o formalni izobrazbi.
 • Dokazila o izkušnjah v korporativnem upravljanju - življenjepis in motivacijsko pismo.
 • Dokazila o strokovnih kompetencah - življenjepis in motivacijsko pismo.
 • Dokazila, ki potrjujejo osebno integriteto​​.

Vse zahtevane dokumente je treba oddati elektronsko preko Portala kadrovske komisije SDH​​.

Kaj moram napisati v motivacijskem pismu?

V motivacijskem pismu za članstvo v nadzornem svetu morate vključiti naslednje elemente:

Utemeljitev kandidature po kriterijih:

 • Formalna in neformalna izobrazba: Opišite svoje izobraževanje, poudarjajte dodatno izpopolnjevanje v svoji stroki in širjenje znanja na komplementarna področja, kot so nadzorniška, finančna, revizorska, računovodska, pravna, kadrovska, menedžerska in voditeljska znanja.
 • Znanje in izkušnje: Navedite konkretne reference, ki prikazujejo vaše celovito poslovno znanje in relevantna strokovna znanja, ki bodo prispevala k učinkoviti vlogi nadzornika. Posebej izpostavite svojo vlogo kot strateški svetovalec, povezovalec in strokovnjak na svojem področju ter morebitne mednarodne in multikulturne izkušnje.
 • Strokovne reference in nadzorniške kompetence: Predstavite svoje poznavanje poslovnih modelov in procesov, obvladovanje vloge nadzornika in strokovnega znanja, ki predstavlja dodano vrednost v nadzornem svetu ali upravnem odboru. Poudarite sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timsko delo.
 • Druge kompetence: Opišite komunikacijske in pogajalske spretnosti, timsko delo, poslovni ugled in moralno integriteto, pripravljenost na intenzivno delo, sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov in izpolnjevanje standarda “Fit & Proper”​​.

Navedba prioritet po panogah:

 • Izpostavite do pet panog, v katerih bi želeli delovati v nadzornem svetu, in utemeljite, zakaj so te panoge za vas prioritetne. Opišite, kako dobro poznate te panoge preko svojega strokovnega delovanja in kakšen pozitiven odnos imate do njih (npr. energetika, upravljanje z odpadki, promet, predelovalna industrija)​​.

Motivacijsko pismo naj bo strnjeno na največ dveh straneh in naj sledi ključnim kriterijem, ki so opredeljeni kot selekcijski​​.

Navodila za pripravo motivacijskega pisma.

Kaj naj vključim v življenjepis?

V vašem življenjepisu bi morali vključiti naslednje informacije:

 1. Osebni podatki: Ime, priimek, naslov, mobilni telefon, elektronski naslov, datum rojstva.
 2. Delovne izkušnje: Navedite jih v obratnem kronološkem vrstnem redu, začenši z zadnjo zaposlitvijo. Vključite področja odgovornosti, delovno mesto, odgovornost za poslovni uspeh, konkretne navedbe rezultatov in najpomembnejših dosežkov ter velikost ekip, ki ste jih neposredno in posredno vodili, ter teritorialno območje delovanja.
 3. Izobraževanje: Navedite šole in programe na izobraževalnih ustanovah, ki ste jih uspešno zaključili, z akademskim ali strokovnim nazivom in datumom zaključka vsakega izobraževanja. Če trenutno obiskujete kakšno obliko formalnega izobraževanja (npr. podiplomski študij), navedite predviden rok zaključka študija. Priložite tudi kopije dokazil.
 4. Dodatna izobraževanja in usposabljanja: Vključite informacije o dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih s področja nadzorništva in/ali vaše stroke, kot so izpopolnjevanje finančnih, revizorskih, računovodskih, pravnih, kadrovskih, managerskih ali voditeljskih znanj.
 5. Udeležba na izobraževanju iz nadzorniških znanj: Navedite organizacijo, kjer ste se izobraževali (Planet GV, d.o.o.) in datum udeležbe na izobraževanju.
 6. Druga znanja in kompetence: Jezikovna znanja (po vzorcu Europass ocenjevalne tabele), računalniška znanja, poznavanje informacijskih sistemov in druga pomembna poslovna ter druga znanja​​.

Vzorec za pripravo življenjepisa.

Predpisi, ki urejajo delovanje NS in OU

Za učinkovito delovanje nadzornih svetov in upravnih odborov je ključnega pomena poznavanje in upoštevanje relevantne zakonodaje. Predstavljamo vam pregled ključnih in podpornih predpisov, ki oblikujejo pravni okvir za njihovo delovanje in zagotavljajo skladnost z zakonskimi določbami in najboljšimi praksami korporativnega upravljanja.

Ključni predpisi, ki določajo temeljna pravila in odgovornosti, vključujejo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je osnovni zakon, urejajoč statusno pravo gospodarskih družb, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki obravnava finančno poslovanje in insolventnost, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki se osredotoča na etične standarde in preprečevanje korupcije, Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki varuje zaupne informacije podjetja, in Zakon o prevzemih (ZPre-1), ki ureja postopke in pravila v zvezi s prevzemi podjetij.

Podporni predpisi, ki dodatno oblikujejo okolje za nadzorne svete in upravne odbore, vključujejo zakone, kot so Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPKDPIZ), ki ureja upravljanje državnih naložb, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki zagotavlja transparentnost, in druge pomembne zakone, ki se nanašajo na specifične sektorje in vidike poslovanja.

Vsak od teh predpisov igra ključno vlogo pri zagotavljanju, da so nadzorni sveti in upravni odbori ustrezno usposobljeni, odgovorni in učinkoviti pri izvajanju svojih nalog.

Vloga SDH

Slovenski državni holding (SDH) d.d. igra ključno vlogo pri imenovanju in odpoklicu nadzornih svetov v družbah, v katerih ima država kapitalski delež. SDH d.d. deluje kot centralni organ za upravljanje državnih naložb in ima naslednje pristojnosti in odgovornosti v zvezi z nadzornimi sveti:

 1. Imenovanje članov nadzornih svetov: SDH d.d. je odgovoren za izbor in imenovanje članov nadzornih svetov v družbah, kjer ima država lastniški delež. To vključuje ocenjevanje kandidatov za člane nadzornih svetov glede na njihovo strokovno znanje, izkušnje in ustreznost za določeno vlogo.
 2. Kadrovska politika: SDH d.d. oblikuje kadrovsko politiko za nadzorne svete, kar vključuje določanje kriterijev in postopkov za imenovanje članov. To vključuje tudi razvoj meril za ocenjevanje učinkovitosti nadzornih svetov.
 3. Nadzor in ocenjevanje dela nadzornih svetov: SDH d.d. spremlja delovanje nadzornih svetov in ocenjuje njihovo učinkovitost. To lahko vključuje redne preglede in vrednotenja dela nadzornih svetov ter njihovo usklajenost s korporativnimi smernicami in zakonodajo.
 4. Odpoklic članov nadzornih svetov: SDH d.d. ima pravico in odgovornost, da po potrebi predlaga ali izvede odpoklic članov nadzornih svetov, če ti ne delujejo v skladu s pričakovanji ali če kršijo svoje dolžnosti.
 5. Usklajevanje s korporativnimi smernicami in zakonodajo: SDH d.d. zagotavlja, da so postopki imenovanja in delovanja nadzornih svetov v skladu s korporativnimi smernicami, kodeksi in relevantno zakonodajo.

Vloga SDH d.d. je torej ključna za zagotavljanje transparentnosti, strokovnosti in učinkovitosti nadzornih svetov v družbah s kapitalsko naložbo države. SDH d.d. s tem prispeva k dobremu korporativnemu upravljanju in zagotavljanju, da družbe delujejo v najboljšem interesu svojih deležnikov, vključno z državo kot lastnikom.

Podlage SDH v zvezi z delovanjem NS in OU

Slovenski državni holding (SDH) pri svojem delovanju in pri izvajanju postopkov povezanih z imenovanjem in odpoklicem članov nadzornih svetov in organov upravljanja družb s kapitalsko naložbo države uporablja naslednje podlage:

 • Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države: Ta pravilnik določa postopke in merila za ocenjevanje kandidatov za članstvo v nadzornih svetih in organih upravljanja.
 • Politika upravljanja Slovenskega državnega holdinga: Ta dokument vsebuje usmeritve in načela, ki jih SDH upošteva pri upravljanju družb, v katerih ima država kapitalske naložbe.
 • Seznam zahtevnih sistemov po 6. členu Pravilnika o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb: Ta seznam opredeljuje zahtevne sisteme, ki so pomembni za presojo kandidatov.
 • Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb: Ta kodeks vsebuje smernice in priporočila za dobro korporativno upravljanje javnih delniških družb.
 • Odprti javni poziv zainteresiranim posameznikom za člane organov nadzora družb v upravljanju za vpis v Evidenco akreditiranih kandidatov: Ta javni poziv je namenjen pridobivanju kandidatov za članstvo v nadzornih svetih.
 • Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države: Ta kodeks določa načela in priporočila za upravljanje družb, v katerih ima država kapitalske naložbe.
 • Poslovnik o delu Kadrovske komisije SDH: Ta poslovnik ureja delovanje Kadrovske komisije SDH, ki je ključna pri izbiri in ocenjevanju kandidatov za članstvo v nadzornih svetih in organih upravljanja​​.

Kam naprej oz. kako lahko nadgradim znanje?

Po uspešnem zaključku programa Postanite nadzornik in pridobitvi Potrdila za nadzornike imate več možnosti za nadaljnje izpopolnjevanje in nadgradnjo vašega znanja.

 1. Nadaljevalna izobraževanja: Udeležite se lahko specifičnih nadaljevalnih izobraževanj pri nas ali drugih ponudnikih izobraževanj, ki ponujajo poglobljeno znanje o določenih temah, kot so finančno upravljanje, korporativna etika, upravljanje tveganj in korporativno pravo. Ta izobraževanja so priložnost za specializacijo v določenih področjih korporativnega upravljanja.
 2. Sodelovanje na konferencah in seminarjih: Redno udeleževanje na naših strokovnih konferencah in seminarjih vam omogoča, da ostajate v koraku z najnovejšimi trendi in praksami v korporativnem upravljanju ter izmenjavo mnenj z drugimi strokovnjaki na tem področju.
 3. Mreženje in izmenjava izkušenj: Aktivno mreženje s kolegi, s katerimi ste se udeležili usposabljanja in drugimi nadzorniki ter strokovnjaki omogoča izmenjavo izkušenj, primerov dobrih praks in reševanje konkretnih izzivov, s katerimi se srečujete v praksi.
 4. Članstvo v združenjih: Včlanitev v relevantna stanovska in strokovna združenja vam omogoča dostop do ekskluzivnih virov, izobraževalnih vsebin in omrežij, ki lahko dodatno obogatijo vaše strokovno znanje.
 5. Samostojno izobraževanje: Branje strokovne literature, študija primerov in redno spremljanje aktualnih dogajanj na področju korporativnega upravljanja je ključno za ohranjanje in nadgradnjo znanja.

Vse te možnosti ponujajo priložnost za kontinuirano izpopolnjevanje in nadgrajevanje vaših veščin, kar je bistveno za učinkovito in uspešno delovanje v vlogi člana nadzornega sveta ali upravnega odbora.