Izobraževanje za nadzornike


13., 20. in 27. november 2019


Planet GV, Ljubljana


Pridružite se več kot 600 strokovnjakom, ki so se udeležili programa ter pridobili potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb in se vpisali v Register prejemnikov potrdila.

REGISTER PREJEMNIKOV POTRDILA je javno objavljen na naših spletnih straneh.


IZOBRAŽEVANJE JE OBVEZNO ZA ČLANE NADZORNIH SVETOV IN UPRAVNIH ODBOROV DRUŽB,
KI JIH IMENUJE VLADA!

Prav tako pa je primerno za kandidate in novoimenovane člane nadzornih svetov, upravnih odborov, za tiste, ki funkcijo nadzornika že opravljajo, za predsednike in člane uprav in upravnih odborov, za sekretarje nadzornih svetov in predstavnike strokovnih služb v družbi in tudi za vse deležnike korporativnega upravljanja.

CILJI IZOBRAŽEVANJA

Po končanem usposabljanju boste:

strokovno izpolnjevali vlogo člana nadzornega sveta,

samozavestno sprejemali odgovornosti članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev,

uporabljali vzvode organizacijske kulture in etike,

strokovno pristopili k reševanju finančnih težav v družbi,

strokovno analizirali letna poročila, vsebino računovodskih izkazov in

uporabljali notranjo revizijo pri upravljanju ter preprečevali morebitne prevare in gospodarski kriminal.

1. srečanje: sreda, 13. november 2019
9.00–12.00
Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu
Bojan Brank

 • Komu je zavezan nadzornik – lastnikom ali podjetju
 • Kako zagotoviti optimalno sestavo članov uprave
 • Kompetenčni profil vodilnih managerskih timov
 • Evalvacija managerskega potenciala vodilne ekipe
 • Nabor orodij za preverjanje managerskega potenciala
 • Nabor ukrepov za kakovostno voditeljstvo
12.00–12.30

Malica

12.30–15.30

Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah

mag. Sandra Anterič


 • Kakovost poslovanja podjetja
 • Ocenjevanje kakovosti poslovanja podjetja v praksi
 • Prepoznavanje znakov krize v družbi
 • Priporočila pri reševanju in dileme nadzornega sveta ob nastanku znakov krize v družbi
2. srečanje: sreda, 20. november 2019
09.00–10.30

Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja

dr. Yuri Sidorovich

 • Neodvisnost notranje revizije – organizacijska umeščenost, linija poročanja, vloga revizijske komisije in vloga upravnega odbora
 • Dodana vrednost notranje revizije – pomembna je vloga svetovanja
 • Kakovost in strokovnost – izkušnje kadrov notranje revizije, prava mera raznolikosti in specializacije
 • Zaupanje – notranja revizija je pomemben del trikotnika »uprava«, »nadzorni svet (revizijska komisija«, »notranja revizija«
 • Model zrelosti notranje revizij – orodje za samoocenjevanje
10.30–10.45

Odmor

10.45–12.00

Moč nadzora pri odkrivanju in preprečevanju prevar

dr. Yuri Sidorovich

 • Tveganje prevar kot eno izmed tveganj v vsaki družbi
 • Kaj so prevare?
 • Drevo prevar
 • Koncept preprečevanja prevar v primerjavi z odvračanjem od prevar
 • Najpogostejši znaki prevar
 • Najpogostejše kontrole, ki so vzpostavljene z namenom preprečevanja prevar
 • Poslovodske prevare
 • Elementi dobrega sistema za preprečevanje in odkrivanje prevar
12.00–12.30

Malica

12.30–13.45

Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju podjetja in izvajanju strateškega načrta
Dr. Tina Škerlj

 • Sistem strateškega načrtovanja in izvajanja
 • Strateško pozicioniranje in konkurenčne prednosti podjetij
 • Ključne strategije podjetja (generične, funkcionalne, itd.)
 • Analiza panoge
 • Nadzor, merjenje in preverjanje uresničevanja strategije
13.45–14.00

Odmor

14.00–16.00

Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik
Katarina Kadunc

 • Kratka predstavitev obveznih sestavin Letnega poročila
 • Izkaz finančnega položaja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
 • Izkaz denarnih tokov
 • Izkaz sprememb kapitala
 • Uporaba SRS in MSRP
 • Pomembne računovodske usmeritve
 • Pomembna pojasnila in razkritja računovodskih izkazov
 • Posebnosti konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik
3. srečanje: sreda, 27. november 2019
09.00–12.00

Pravo družb; kodeksi, etika, kultura, enotirni sistem vodenja

Borut Zajc

 • Uvajanje enotirnega sistema upravljanja delniške družbe s poudarkom na vlogi upravnega odbora
 • Primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja v delniški družbi
 • Vpliv nestrokovnega dela nadzornega sveta ali upravnega odbora na poslovanje in obstoj družbe
 • Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, uprave in upravnega odbora ter izvršnih direktorjev
 • Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta po ZFPPIPP
 • Odgovornost nadzornega sveta in upravnega odbora v povezanih družbah
 • Osnove kulture in etike poslovanja ter vloga kodeksov
12.00–12.30

Malica

12.30–16.00

Pravo družb; odgovornost in uvod v korporacijsko pravo
Aleš Avbreht

 • Vrste gospodarskih družb in temeljne razlike med njimi
 • Splošno o delniški družbi (ustanovitev, organi družbe ipd.)
 • Vloga in položaj nadzornega sveta
 • Pristojnosti nadzornega sveta
 • Razmerje nadzornega sveta do skupščine in uprave
 • Poročanje uprave nadzornemu svetu
 • Vloga nadzornega sveta pri sprejemu letnega poročila
 • Vloga nadzornega sveta pri izbiri in nadzoru revizije poslovanja
 • Vloga in naloge komisij nadzornega sveta


Program traja 24 pedagoških ur, zajema tri srečanja po 8 pedagoških ur, vsakič od 9. do 16. ure. Vanj so vključene obvezne vsebine, ki jih je predpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dopolnjene pa so z izbranimi tematikami predavateljev.

PREDAVATELJI

 
Mag. Sandra Anterič

B&L Dobre prakse

Mag. Sandra Anterič,
magistra ekonomije z bogatimi izkušnjami s področja bančništva v praksi, zlasti pri poslovanju banke s podjetji in članica večih nadzornih svetov družb različnih dejavnosti.

Več ...

Mag. Sandra Anterič,
magistra ekonomije z bogatimi izkušnjami s področjabančništva v praksi, zlasti pri poslovanju banke s podjetji in članica večihnadzornih svetov družb različnih dejavnosti.

 
Bojan Brank

Abena, d.o.o.

Bojan Brank, poslovni svetovalec, trener poslovnih veščin in coach je od leta 2009 zaposlen v lastnem podjetju Abena d. o. o. V istem letu je bil imenovan za člana nadzornih svetov Luke Koper in Slovenskih Železnic.

Več ...

Bojan Brank je od leta 2009 zaposlen v lastnem podjetju Abena, d. o. o. V istem letu je bil imenovan za člana nadzornih svetov Luke Koper in Slovenskih železnic. Pred tem je bil vseh 18 let generalni direktor podjetja DHL International/DHL Ekspres. Aktivno je sodeloval v različnih managerskih združenjih (Združenje Manager, Klub managerjev Ljubljana, Socius) ter pri soustanoviteljstvu ameriške gospodarske zbornice (1998–2003) AmCham Slovenija. V zadnjih desetih letih zaposlitve v sistemu DHL je sodeloval v obsežnem internem izobraževanju, tudi iz coachinga in mentorstva ter deloval kot coach in mentor članov management timov na koorporativni ravni. Od leta 2010 je mentor članom mreže podjetništva CEED Slovenija.

 
dr. Yuri Sidorovich

Deloitte Slovenija

Dr. Yuri Sidorovich, odgovorni partner za revizijo in upravljanje s tveganji za jadransko regijo ter odgovorni partner Deloitta v Sloveniji. Ima preko 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, svetovanja pri sporih in strokovnih storitev iz različnih panog in držav.

Več ...

Dr. Yuri Sidorovich je vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitta (tj. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). Ima preko 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, svetovanja pri sporih in strokovnih storitev iz različnih panog in držav ter izvajanja notranjih in zunanjih revizij.


Yuri je za številna podjetja vodil zapletene preiskave domnevnih prevar, vključno s prevarami v računovodskih izkazih, poneverjanjem sredstev in kršitvami fiduciarnih dolžnosti s strani posameznikov ali preko tajnega dogovarjanja. Kot odgovorni ali sodelujoči partner je bil vključen v številne projekte, ki so zahtevali analizo in izračun gospodarske škode, pripravljal strokovna mnenja za lokalna in mednarodna sodišča in arbitražne organe ter pomagal strankam obvladovati tveganja in skladnost s predpisanimi zahtevami glede finančnega kriminala, kot so pranje denarja, prevare in korupcija.


Yuri je preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni notranji revizor (CIA), ameriški pooblaščeni javni revizor (CPA) in pooblaščeni revizor v Sloveniji. Ima diplomo ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja ter je član Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE), Inštituta notranjih revizorjev (IIA) in Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA).


Yuri je bil v preteklosti član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije družbe Deloitte Central Europe, član globalnega svetovalnega sveta Deloitta, podpredsednik Slovenskega inštituta za revizijo in predsednik Beloruskega združenja računovodij in revizorjev. Doktorat iz ekonomije je opravil na Beloruski državni tehnični univerzi, magisterij MBA iz bančništva in financ pa na Univerzi Hofstra v ZDA.
Tekoče govori angleško, slovensko, rusko in belorusko, zelo dobro pa se sporazumeva tudi v hrvaškem, bosanskem in srbskem jeziku.

 
dr. Tina Škerlj

Samostojna poslovna svetovalka

Dr. Tina Škerlj, partnerka in poslovna svetovalka.

 
Katarina Kadunc

Deloitte Slovenija

Katarina Kadunc je pooblaščena revizorka in partnerica v podjetju Deloitte Adriatic. Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003, zadnjih 5 let pa je tudi aktivna predavateljica na temo računovodskih standardov in razumevanje računovodskih izkazov.
Več ...

Katarina Kadunc je pooblaščena revizorka in revizijska direktorica v revizijskem oddelku v Deloitte Adriatic. Družbi Deloittese je pridružila leta 2003, zaradi svojega predhodnega znanja in izkušenj pa je v podjetju hitro napredovala. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani(smer finance, računovodstvo in revizija).

Nazivi: FCCA, pooblaščena revizorka, preizkušena notranjarevizorka.

Izkušnje: Katarina je odgovorna za vodenje revizij za stranke finančnega sektorja. Je članica posebne ekspertne skupine za MSRP 9, ki deluje v okviru Deloitte Central Europe, katere cilj je pomagati strankam pri uvedbi novega standarda. Aktivno predava bodisi preko Združenja bank Slovenije bodisi kot izvajalka seminarjev na posamičnih bankah, vodi svetovalne projekte na temo novega standarda MSRP 9.

Katarina je aktivna predavateljica v okviru Deloitte akademije na temo računovodskih standardov in razumevanje računovodskih izkazov. Več kot 5 let predava tudi za Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, Finance Akademijo, Združenje bank Slovenije, GV Planet, Slovenski inštitut za revizijo in podobno. Poleg izkušenj iz predavanja strankam, študentom, strokovnjakom je redna predavateljica v okviru Deloitte Centralne Evrope in vodi interna izobraževanja revizorjev doma in vtujini.

Katarina je bila vodja Centra odličnosti za korporativno upravljanje v okviru Deloitte Adriatic. Na temo korporativnega upravljanja predava v okviru Deloitte Akademije, odgovorna pa je tudi za vodenje notranjerevizijskih projektov, projektov presoje kakovosti notranjerevizijskihfunkcij ter ocene delovanja nadzornih svetov.

 
Aleš Avbreht

Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.

Aleš Avbreht, odvetnik, partner, direktor družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o. Aktiven je predvsem na področju gospodarskega prava, prava javnega naročanja ter na področju javno-zasebnega partnerstva.

Več ...

Aleš Avbreht je pred začetkom odvetniške kariere izkušnje pridobival v gospodarstvu kot samostojni pravni svetovalec - pomočnik glavnega direktorja za gospodarsko pravo. Prav tako je izkušnje pridobival v sodstvu. Aktiven je zlasti na področju gospodarskega prava, prava javnega naročanja ter na področju javno-zasebnega partnerstva. Vodil je številne zahtevne postopke združitev in statusnih preoblikovanj gospodarskih družb. Na strokovnih dogodkih redno sodeluje kot predavatelj.

 
Borut Zajc

Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.

Borut Zajc, odvetnik, partner, prokurist družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o. Poudarjeno se ukvarja s svetovanjem gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter vodilnim kadrom takšnih subjektov.

Več ...

Borut Zajc je kariero začel kot samostojni pravni svetovalec v večji gospodarski družbi. Ima dvajset let izkušen na različnih pravnih področjih. Poudarjeno se ukvarja s svetovanjem gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter vodilnim kadrom takšnih subjektov. Sodeloval je v več skrbnih pregledih družb Je avtor oz. soavtor petih strokovnih knjig in priročnikov in več kot 100 strokovnih člankov.

ODZIVI UDELEŽENCEV

IZOBRAŽEVANJA V LETU 2020:

22. in 29. januar ter 5. februar

1., 8. in 15. april

20. in 27. maj ter 3. junij

9., 16. in 23. september

4., 11. in 18. novemberIZOBRAŽEVANJA V LETU 2020:

22. in 29. januar ter 5. februar

1., 8. in 15. april

20. in 27. maj ter 3. junij

9., 16. in 23. september

4., 11. in 18. novemberPrijavo pošljite po pošti, e-pošti ali se prijavite na spletu. Skrajni rok za morebitno odpoved je štiri dni pred začetkom izobraževalnega programa. Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d., Ljubljana), sklic na št. 005406-matična št. plačnika.


LOKACIJA

Planet GV,

Likozarjeva 3, Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si